Dni otwarte szkół ponadgimnazjalnych

Dni otwarte to okazja, by zarówno uczniowie jak i rodzice mieli możliwość poznania bliżej warunków panujących w szkole do której planują udać się po gimnazjum. Można zapoznać się z bazą lokalową szkoły, ale przede wszystkim porozmawiać z nauczycielami.

Więcej informacji oraz harmonogram dni otwartych dostępny na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku (tutaj).

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania

Rozporządzenie to jest podpisywane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska.

Nowe ramowe plany nauczania dla szkół publicznych zaczną obowiązywać, począwszy od 1 września 2017 w: klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej), branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej), a także szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. W szkole podstawowej zostanie wprowadzone stopniowe nauczanie przedmiotów: geografii i biologii – od klasy piątej, chemii i fizyki, drugiego języka obcego nowożytnego – od klasy siódmej.

Natomiast w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum – ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 września 2020 r.

Ponadto, została określona tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły.

Konkurs plastyczno-fotograficzny „Nasz czysty Białystok”

Ruszyła VII edycja Miejskiego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego: „Nasz czysty Białystok” pod hasłem: „Zadbajmy o powietrze – zmieńmy piece i nasze postawy na lepsze”.

Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białymstoku oraz Stowarzyszenie „Nasze Dojlidy”. Konkurs ma na celu ksztatowanie postaw proekologicznych zapobiegajcych powstawaniu smogu.

Prace przyjmowane są do 28 kwietnia 2017 r. Dokładne informacje, regulamin dostępne są na stronie organizatora:  www.zsznr5.bialystok.pl

Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych na poziomie szkół podstawowych

Uczniowie szkół podstawowych ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego, którzy zdobyli tytuł laureata w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017, wraz z opiekunami zaproszeni są  na uroczyste wręczenie zaświadczeń, które odbędzie się 21 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. A. Mickiewicza 3 w Białymstoku. (źródło)

„Mistrzowie Chemii” – program stypendialny

Fundacja „ORLEN- DAR SERCA” po raz kolejny uruchamiła program stypendialny dla absolwentów gimnazjów, którzy odznaczają się ponadprzeciętnymi zdolnościami w chemii, mają na swoim koncie już pierwsze sukcesy w tej dziedzinie, ale również angażują się w działalność społeczną. 

Założeniem programu stypendialnego jest wsparcie rozwoju uczniów w dziedzinie chemii. Ze stypendium pokrywane są koszty zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych, udział w programie zajęć dodatkowych i pobyt w internacie wraz z wyżywieniem oraz comiesięczne kieszonkowe.   Czytaj dalej

Rekrutacja do kolejnej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Rekrutacja potrwa do 11 kwietnia 2017 roku. W jej wyniku zostaną wyłonone 230 dwuosobowe zespoły złożone z uczniów. 1 czerwca odbędzie się już XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tytuł tegorocznej sesji to Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej. Czytaj dalej

Letnie stypendia dla nauczycieli języka francuskiego

Romaniści mają możliwość odbycia szkolenia doskonalącego język francuski na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve w Belgii. Koszty zajęć oraz zakwaterowania i wyżywienia ponosi organizator - Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela Ambasada Belgii w Warszawie. Kurs trwa od 24 lipca do 11 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 marca 2017 roku do północy. Szczegóły dostępne pod adresem: www.ore.edu.pl.

Minister Edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego

W dniu 1 marca Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego, które jest zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, uwzględniające nową podstawę programową.

Rozporządzenie zawiera:

  1. szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których są przeznaczone oraz postaci podręczników,
  2. rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego,
  3. szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego,
  4. dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w tym instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę rzeczoznawców,
  5. wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego,
  6. tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie men.gov.pl