DIAGNOZY

Diagnoza psychologiczna dziecka to analiza i opis właściwości i mechanizmów psychologicznych przyczyniających się do powstania określonej trudności w funkcjonowaniu dziecka. Może dotyczyć zarówno całości funkcjonowania psychicznego, jak i jednego z jego elementów, np. sfery emocjonalnej, intelektualnej, poznawczej, społecznej czy osobowościowej. Diagnoza psychologiczna wskazuje udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu nieprawidłowych form zachowania.

Diagnoza powstaje na podstawie wywiadu z rodzicami, obserwacji dziecka i wykorzystania specjalistycznych testów psychometrycznych. Po diagnozie omawiane są  jej wyniki z rodzicami, podawane są ewentualne wskazówki wychowawcze, padają propozycje pomocy dla dziecka i rodziców. Czas trwania i liczba spotkań są ustalane indywidualnie.

 

Poradnia „Progres” wykonuje:

 • badania psychologiczno-pedagogiczne ogólne lub szczegółowe, np. diagnoza przyczyn trudności w nauce matematyki w celu wykluczenia dyskalkulii;
 • kompleksową ocenę dojrzałości szkolnej, pozwalającą ocenić czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole oraz dobrać najlepszą ścieżkę wspomagania jego rozwoju (od września do stycznia – badania prognostyczne dojrzałości szkolnej, od kwietnia – badania dojrzałości szkolnej);
 • badania psychologiczne;
 • badania logopedyczne;

W Poradni „Progres” diagnozuje się dzieci i młodzież na różnym etapie edukacji:

 • z trudnościami dydaktycznymi;
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • z trudnościami wychowawczymi;
 • z problemami emocjonalnymi;
 • z wadami wymowy;

Pogłębione badanie pedagogiczne zalecane jest, gdy w diagnozie psychologicznej stwierdzono u dziecka duże możliwości intelektualne, a mimo to występują trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności wymaganych programem szkolnym.

Badanie służy określeniu poziomu wiedzy i umiejętności osoby badanej w stosunku do wymagań programowych obowiązujących na danym etapie kształcenia z poszczególnych przedmiotów. Diagnoza pedagogiczna polega na wnikliwym przeanalizowaniu przyczyn trudności w uczeniu się poszczególnych przedmiotów i wskazaniu, jakie jest podłoże tych trudności.  Specjalizujemy się także w diagnozie dysleksji rozwojowej:

 • dysortografia – trudności w nabywaniu umiejętności poprawnego pisania, może się ona objawiać ciągłym popełnianiem błędów ortograficznych, nawet przy znajomości poszczególnych zasad pisania,
 • dysgrafia – problemy z prawidłowym pisaniem, które mogą objawiać się niestarannym i nieczytelnym pismem, które jest trudne do odczytania nawet dla samego piszącego,
 • dysleksja – trudności w czytaniu ze zrozumieniem, technika czytania pozostaje na poziomie elementarnego czytania przy jednoczesnym braku zrozumienia treści.

Po badaniu w opinii zawarte są zalecenia dotyczące pracy samodzielnej, pracy pod opieką rodziców, a także wskazania dla nauczycieli do realizacji w czasie zajęć lekcyjnych i terapeutycznych.

W naszej Poradni istnieje również możliwość skorzystania ze spotkań ze specjalistami, mających na celu pokazanie ćwiczeń sprzyjających pokonywaniu trudności w nauce.

Wykonujemy  również kompleksową ocenę dojrzałości szkolnej. Jest to badanie psychologiczno-pedagogiczne z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi badawczych (testów psychologicznych)  pozwalające ocenić, czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole. Badamy ogólny poziom intelektu, sferę społeczną, kontrolę emocji, rozwój poznawczy, grafomotorykę i wiele innych. Na podstawie rozmowy z rodzicami i dzieckiem, obserwacji dziecka, a także analizy jego prac oraz analizy wyników wspomnianych wyżej testów opracowujemy opinię na piśmie.

Wykonanie oceny dojrzałości szkolnej pozwala określić mocne i słabsze strony dziecka oraz dobrać najlepszy sposób wspomagania jego rozwoju.

Badanie to pomoże Państwu podjąć najlepszą dla dziecka decyzję dotyczącą rozpoczęcia nauki w szkole.

Jeżeli mają Państwo pytania – prosimy o kontakt telefoniczny.