LOGOPEDA

Coraz więcej dzieci ma problemy z prawidłową mową. Przyczyn może być wiele, m.in. szybkie tempo życia i brak czasu na rozmowy, informatyzacja komunikacji międzyludzkiej, ale też nieprawidłowe oddychanie (przez usta, a nie nos), które jest wywołane przez bardzo częste przeziębienia bądź katar sienny, czy też powszechny hałas, wywołujący nawet lekki niedosłuch u małych dzieci.

KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ DO LOGOPEDY?

 • gdy Państwa dziecko mówi niewyraźnie i niedbale,
 • gdy jest rozumiane tylko przez najbliższe osoby,
 • gdy podczas mówienia wsuwa język między zęby,
 • gdy zastępuje głoski innymi (mówi: „safa”, zamiast „szafa”, „lowel” zamiast „rower”),
 • gdy zniekształca głoski (mówi tzw. „r” francuskie),
 • gdy obserwujemy u dziecka wady zgryzu, trudności w oddychaniu przez nos, wady słuchu, nieprawidłową budowę lub małą sprawność warg, języka, podniebienia, np.: krótkie wędzidełko podjęzykowe, rozszczepy wargi i podniebienia,
 • gdy dziecko zacina się podczas mówienia, przeciąga sylaby lub powtarza kilkakrotnie głoski.

Pamiętajmy jednak, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie i drobne odstępstwa od normy nie muszą być powodem do niepokoju. Nie należy jednak czekać, aż trudności z prawidłową mową Państwa dzieci same miną – warto udać się na konsultację logopedyczną, by specjalista ocenił czy konieczna jest fachowa pomoc. Warto pamiętać, że problemy z prawidłową mową mogą mocno rzutować na łatwość przyswajania wiedzy w szkole i na przyszłe życie zawodowe.

W Poradni „Progres” każde dziecko otrzyma fachową pomoc – od diagnozy po zajęcia terapeutyczne.

Diagnoza logopedyczna

W poradni przeprowadzamy diagnozę zarówno dzieci, jak i dorosłych. Logopeda podczas pierwszego spotkania przeprowadza wywiad, dokonuje oceny sprawności i budowy anatomicznej narządów mowy, bada słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny, sprawdza poprawność artykulacji wszystkich głosek, poziom rozwoju językowego dziecka lub osoby dorosłej (słownictwo i gramatyka).

Jeśli istnieje taka potrzeba, logopeda zleca dodatkowe badania (psychologa, pedagoga, neurologa, laryngologa).

Na podstawie zebranych wyników zostaje postawiona diagnoza zaburzeń mowy oraz opracowywany indywidualny plan terapii.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży:

 • diagnoza logopedyczna dzieci w wieku 0 – 4 w ramach wczesnej interwencji,
 • badania przesiewowe dzieci od 3-7 roku życia pod kątem wczesnego wykrywania zaburzeń mowy,
 • diagnoza dzieci i młodzieży z niepłynnością mówienia, afazją dziecięcą,
 • diagnoza dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Diagnozy dokonujemy na podstawie programu „Słyszę”, kwestionariuszy obrazkowych A. Balejki oraz G. Demel, a także według autorskich programów diagnozujących.

Należy pamiętać, że dziecko podczas wizyty musi być zdrowe. Nawet katar stanowi przeciwwskazanie do badania.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna u dzieci prowadzona jest już od 3 roku życia. Zajęcia mają  formę zabawy, podczas której dziecko ma możliwość zaspokojenia swojej naturalnej potrzeby ruchu. Terapia zaburzeń mowy (dzieci i dorosłych) obejmuje:

 • seplenienie – nieprawidłowa wymowa głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź,
 • rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski r,
 • kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k,
 • gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g,
 • lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l,
 • ubezdźwięcznianie – wymawianie głosek dźwięcznych bezdźwięcznie, tj. b – p, w – f, g – k, d – t, ż – sz, z – s, ź – ś, dz – c, dź – ć;
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia mowy u osób słabo słyszących
 • jąkanie,
 • afazję (dziecięcą oraz utratą mowy spowodowaną udarem mózgu, wylewem, guzem mózgu lub wypadkiem),
 • zaburzenia mowy lub brak mowy u dzieci z objawami ze spektrum autyzmu,
 • rehabilitację głosy u osób po laryngektomii,
 • wspomaganie mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną (zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe).

Pomoc udzielana jest poprzez:

 • prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej (we wszystkich obszarach),
 • grupową terapię jąkania (dzieci, młodzieży i dorosłych),
 • profilaktykę logopedyczną.

Jeżeli mają Państwo pytania – prosimy o kontakt.

Zachęcamy również do zapoznania się z krótkim artykułem naszej pani logopedy o pozytywnym wpływie głośnego czytania na rozwój mowy u dzieci.