STATUT PORADNI

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Progres”
z siedzibą w Białymstoku przy ul. Apb. E. Kisiela 8
przyjęty dnia 01.09.2017r.

Spis treści:
1. § 1 Postanowienia Ogólne
2. § 2 Cele i zadania Poradni
3. § 3 Organy Poradni
4. § 4 Organizacja Poradni
5. § 5 Organizacja działania Poradni w danym roku szkolnym
6. § 6 Prawa i obowiązki klientów Poradni
7. § 7 Zakres zadań pracowników Poradni
8. § 8 Zasady prowadzenia gospodarki finansowej
9. § 9 Zasady przyjmowania klientów
10. § 10 Postanowienia końcowe

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Poradnia nosi nazwę Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Progres”
2. Siedzibą Poradni jest miasto Białystok. Adres: 15-378 Białystok, ul. Apb. E. Kisiela 8.
3. Organem prowadzącym Poradnię, zwanym dalej osobą prowadzącą jest osoba fizyczna: Ewa Suchocka,  z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ks. Abp. Edwarda Kisiela 8, 15-378 Białystok.
4. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 9.

§ 2
Cele i zadania Poradni

1. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Do zadań Poradni należy w szczególności:
a) wspieranie szkół i innych placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców oraz opiekunów w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej,
b) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
c) udzielanie pomocy szkołom podstawowym i gimnazjom w prowadzeniu zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
d) udzielanie pomocy dydaktycznej, edukacyjnej i wychowawczej polskim rodzinom przebywającym za granicą,
e) udzielanie pomocy dydaktycznej, edukacyjnej i wychowawczej rodzicom dzieci spełniających obowiązek szkolny poza szkołą w rozumieniu art. 16 ust. 8 Ustawy o systemie oświaty,
f) organizowanie oraz prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów relaksacyjnych, grup wsparcia,
g) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych,
h) wspieranie i kierowanie nowoczesnymi działaniami w pracy z dziećmi,
i) inicjowanie, realizowanie i wspieranie działań profilaktycznych oraz prozdrowotnych wśród dzieci oraz młodzieży, w tym zapobiegające agresji i uzależnieniom,
j) propagowanie profesjonalnych metod wspierania i korygowania rozwoju dzieci oraz młodzieży,
k) upowszechnianie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i prozdrowotnej,
l) prowadzenie wśród dzieci i młodzieży działań służących integracji zespołu, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, kształceniu umiejętności komunikacji interpersonalnej,
m) prowadzenie działalności promocyjnej na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym,
n) Prowadzenie psychoterapii oraz terapii rodzin.

3. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
a) udostępnianie materiałów oraz treści edukacyjnych za pośrednictwem sieci Internetowej,
b) działalność informacyjną,
c) diagnozę,
d) konsultację,
e) doradztwo,
f) interwencje w środowisku ucznia,
g) działalność profilaktyczną,
h) działalność wydawniczą,
i) terapię pedagogiczną,
j) psychoterapię.

4. Zadania, o których mowa w ust. 3, są realizowane we współpracy z:
a) rodzicami,
b) nauczycielami szkół lub placówek,
c) pracownikami Poradni,
d) szkołami podstawowymi oraz gimnazjami zarówno publicznymi jak i niepublicznymi,
e) innymi placówkami oświatowymi.

§ 3
Organy Poradni

1. Organami Poradni są:
a) Prowadzący Poradnię
b) Dyrektor
c) Zespół specjalistów.
2. Prowadzący Poradnię:
a) nadaje statut,
b) powołuje i odwołuje Dyrektora Poradni,
c) ustala wysokość opłat,
d) zarządza majątkiem Poradni,
e) rozstrzyga ewentualne spory między pracownikami a Dyrektorem Poradni
3. Do zadań Dyrektora Poradni należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni,
c) organizacja administracyjna i gospodarcza Poradni,
d) gospodarowanie środkami finansowymi Poradni,
e) prowadzenie dokumentacji finansowej Poradni.

3. Zespół specjalistów składa się z Dyrektora oraz wszystkich pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli zatrudnionych w Poradni. W zebraniach Zespołu specjalistów mogą także brać udział osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zespołu specjalistów.
4. Przewodniczącym Zespołu specjalistów jest Dyrektor Poradni.
5. Zespół specjalistów stanowi organ doradczy względem Dyrektora i pomaga w prowadzeniu Poradni

§ 4
Organizacja Poradni

1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Poradnia zatrudnia pracowników: psychologów, pedagogów, nauczycieli i inne osoby, w zależności od bieżących potrzeb.
3. Dzienny czas pracy poradni ustala Dyrektor Poradni.

§ 5
Organizacja Poradni w danym roku szkolnym.

Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa Dyrektor Poradni.

§ 6
Prawa i obowiązki klientów Poradni

1. Prawem każdego klienta Poradni jest otrzymywanie wyników badań pedagogicznych, psychologicznych lub psychologiczno-pedagogicznych, korzystanie z pomocy udzielanej przez pracowników Poradni w ramach realizowania celów statutowych.
2. Poradnia wydaje pisemną informację o wynikach badań na wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy badanie.
3. Klient może być skreślony z listy osób korzystających z usług Poradni, gdy wyrazi taką chęć lub w przypadku, gdy nie wywiąże się z obowiązków przewidzianych w zawartej przez niego umowie z Poradnią.

§ 7
Zakres zadań pracowników Poradni

1. Poradnią kieruje Dyrektor.
2. Podstawowym obowiązkiem kadry pracowniczej jest prowadzenie zajęć zgodnie z zarządzeniami Dyrektora za wynagrodzenie uzgodnione z Dyrektorem Poradni.
3. Do obowiązków pracowników pedagogicznych Poradni należy w szczególności:
a) tworzenie i udostępnianie materiałów oraz treści edukacyjnych stanowiących pomoc dydaktyczną dla dzieci, rodziców i nauczycieli, w tym także za pośrednictwem sieci Internet,
b) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości dzieci,
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
d) wspieranie nauczycieli oraz rodziców w działaniach profilaktyczno-wychowawczych i edukacyjnych.
4. Pracownicy Poradni mogą przy wykonywaniu swoich obowiązków współpracować z placówkami oświatowymi.
5. Prawem każdego pracownika Poradni jest otrzymywanie wynagrodzenia za wykonaną pracę zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami z Dyrektorem Poradni.

§ 8
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej

1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest samofinansującą się placówką i prowadzi działalność finansową na podstawie odrębnych przepisów.
2. Poradnia uzyskuje środki finansowe między innymi poprzez:
a) opłaty uzyskiwane z tytułu świadczonych usług,
b) środki pomocowe.

§ 9
Zasady przyjmowania klientów

1. Klientem Poradni może zostać osoba, która zgłosi się do placówki i wyrazi takie życzenie.
2. W szczególności klientem może zostać szkoła podstawowa lub gimnazjum.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Zmiany statutu mogą być dokonywane poprzez uchwałę organu prowadzącego Poradnię.
2. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
a) skorowidz alfabetyczny dzieci korzystających z pomocy Poradni,
b) dokumentację badań,
c) dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni,
d) książkę kontroli,
e) akta osobowe pracowników,
f) inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Poradnia może być zlikwidowana przez organ prowadzący Poradni.
4. Statut wchodzi w życie po wpisaniu Poradni do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Miasto Białystok.