UPRAWNIENIA PORADNI

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Progres” jest prywatną placówką świadczącą profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i logopedyczną. Pracujemy w ujęciu systemowym i psychodynamicznym. Nasza praca terapeutyczna jest regularnie superwizowana u certyfikowanych superwizorów.

Pomagamy dzieciom (do 19 roku życia.), ich rodzicom, a także nauczycielom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych, trudności szkolnych. Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oparta jest o myślenie systemowe. Poradnia „Progres” organizuje również szkolenia i warsztaty.

W naszym zespole pracują gruntownie wyszkoleni i doświadczeni specjaliści (więcej informacji o kadrze).

W ramach działalności Poradni Progres doświadczeni specjaliści udzielają konsultacji, diagnozują i opiniują, a także prowadzą terapie. Oferujemy również wsparcie dla rodziców i opiekunów oraz nauczycieli. Dzięki wpisowi do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Białegostoku nasze opinie są honorowane przez szkoły i komisje egzaminacyjne. W ramach Poradni realizujemy program „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka„, w ramach którego dzieci w wieku 0-6 lat mogą korzystać bezpłatnie z wielu terapii.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Progres”: działa zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) - po zmianach wynikających z Ustawy z dn. 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458)

Wydawane przez naszą Poradnię opinie są honorowane we wszystkich typach szkół na podstawie art. 71b ust. 3b, art. 71b ust. 2a, art. 16 ust. 10, art. 16 ust. 4, art. 16 ust. 2 w/w ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 228, poz. 1491)

  • Poradnia jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych w Białymstoku, pod pozycją 310, Nr. Zaświadczenia: EDU-V.4430.16.2013
  • Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.