Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania

Rozporządzenie to jest podpisywane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska.

Nowe ramowe plany nauczania dla szkół publicznych zaczną obowiązywać, począwszy od 1 września 2017 w: klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej), branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej), a także szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. W szkole podstawowej zostanie wprowadzone stopniowe nauczanie przedmiotów: geografii i biologii – od klasy piątej, chemii i fizyki, drugiego języka obcego nowożytnego – od klasy siódmej.

Natomiast w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum – ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 września 2020 r.

Ponadto, została określona tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły.